داوطلبان باید در مرحله میانی حرفه خود در سطح دستیار دیر هنگام یک دانشیار اولیه یا در مقطع معادل غیر دانشگاهی باشند. آنها باید سوابق انتشار و تأمین مالی مستقل و مورد تأیید کمک های تحقیقاتی (حداکثر 500000 دلار در سال) در زمان درخواست را ایجاد کرده باشند. داوطلبان نباید بیش از 15 سال از اعطای بالاترین نمره تجاوز کنند. برای اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.