۹۷ درصد زندانیان یزد مرد هستند
رئیس قاضی استان بازخوانی اندیشه علمی و جهادی و انقلابی شهید بهشتی برای مدیران استان را یکی از برنامه های عدالت خواهی دانست و گفت: این برنامه با همکاری برخی نهادها از جمله اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی.