۸۲ میلیون کمبود در ذخایر سد تهران / سدهای شهری که آب ندارند کدامند؟


بررسی آمار ذخایر سدها و میانگین بارندگی نشان می دهد تهران امسال با خشک ترین زمستان خود مواجه است. در عین حال مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و برق شرکت آب منطقه ای تهران از کسری ۸۲ میلیونی مخازن سدهای پنج گانه تهران نسبت به سال گذشته خبر داد. اما وضعیت مخازن سدها در شهرهای دیگر چگونه است؟

کسری ذخیره ۸۲ میلیونی سدهای تهران / سدهای شهرهایی که آب ندارند کدامند؟ اولین بار در اخبار تجارت ظاهر شد.