۴۹ درصد سهم مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲


با اجرای مجموعه اقدامات، طرح ها و رویکردهای تحول آفرین نظام مالیاتی برای دستیابی به رویکرد رفع وابستگی به درآمدهای نفتی، سهم مالیاتی در بودجه دولت امسال به حدود ۴۹ درصد افزایش یافت.

ماده ۴۹ درصدی سهم مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ اولین بار در تیجارا نیوز پدیدار شد.