۴ نکته در مورد اعتراضات اخیر: از توصیه حضرت علی (علیه السلام) تا هشدار سعدی / با دادن سهم مردم همه چیز درست می شود.
مقاماتی که به معترضان می گویند خط خود را از اغتشاشگران جدا کنید، همین کار را می کنند و ردیف معترضان را می شناسند، نه اینکه همه آشوبگران را فراخوانی کنند و بحران را عمیق تر و گسترده تر کنند. بهترین راه برای مقابله با اعتراضات خیابانی اساساً عدم شرکت در اعتراضات خیابانی است و این می تواند با به رسمیت شناختن «سهم همه ایرانیان در اداره ایران»، به ویژه در کسب کرسی در مجلس و برنامه های عمومی انجام شود.