یک افسر پلیس شاهد تیراندازی به شوهر عصبانی بود
زمانی که مأمور برای درک حکم و اجرای دستور مقام قضایی به درب منزل متهم رفت، متهم به محض خارج شدن از ناحیه سینه با اسلحه کلت کمری به سمت مامور شلیک کرد و در دم شاکی را مورد اصابت گلوله قرار داد. همسرش بود و او را مجروح کرد و با همان اسلحه خودکشی کرد.