گورستانی را با سنگ قبرهای شیشه ای می بینیم
گورستانی در اندونزی وجود دارد که در آن به جای سنگ یا خاک شیشه روی قبر می گذارند. شما می توانید داخل این مقبره ها را ببینید، مردم می توانند جسد پوسیده را ببینند، و این گورستان یکی از وحشتناک ترین قبرستان های جهان است، همه نمی توانند آنجا باشند. منبع: خبر من