کلاهبرداری به نام پیروز تول پلنگ ایرانی


فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست از کلاهبرداری با نام پیروز، توله یوزپلنگ ایرانی در فضای مجازی خبر داد.

کلاهبرداری به نام پیروز تول پلنگ ایرانی

به گزارش خبرتایمز، سرهنگ جمشید محبتی خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت: صفحه پیش فرضی به نام یوزپلنگ ایرانی وجود ندارد، تمامی صفحات پیش فرض ایجاد شده به نام پیروز کذب و جعلی است. .

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست گفت: در روزهای اخیر یک صفحه مجازی در اینستاگرام اقدام به جمع آوری سرمایه برای خرید یک قلاده ولورین ماده برای پرز کرد که این یک اشتباه اساسی در طرح این موضوع است و سازمان حفاظت محیط زیست انجام می دهد. به هیچ وجه نیازی به جمع آوری سرمایه نیست و نیازی به برنده شدن نیست.

وی در پایان گفت: پرز هفت ماهه است و اصلا شرایط جفت گیری ندارد.. برخی از عواطف و ناآگاهی افراد سوء استفاده می کنند و کلاهبرداری می کنند و در این مورد هم همینطور بود.