کارنامه نهایی کنکور ۱۴۰۱ منتشر شد
کارنامه پذیرفته شدگان و همچنین آن دسته از متقاضیانی که فرم انتخاب رشته اینترنتی را تکمیل کرده اند اما پذیرفته نشده اند، دارای رتبه متقاضی در هر یک از کد رشته های انتخابی در بین متقاضیان کد رشته های مندرج در سهمیه مربوطه می باشد. امتیاز کلی متقاضی در همان رشته. کد رشته و همچنین رتبه آخرین نفری که قبول می شود در کد رشته های داده شده قرار می گیرد.