چه زمانی صندوق های سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارند؟


صندوق های سرمایه گذاری نقش مهمی در ارتقای رشد اقتصادی به ویژه در مواقع بحران و رکود دارند. این پیشنهاد حاوی یک «اما» و یک «اما» بزرگ نیز در چارچوب یک اقتصاد سالم، پویا، شفاف و قابل پیش بینی است.

چه زمانی صندوق های سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارند؟ اولین بار در اخبار تجارت ظاهر شد.