چرا «وسط» هدف اصلی است؟ / احمد زیدآبادی


در یک محیط دوقطبی، نیروهای هر دو قطب می خواهند اطمینان حاصل کنند که هیچ واسطه و قدرت میانی در جامعه وجود ندارد تا بتوانند با خیال راحت درگیر شوند و به عقیده خود با کشتن و حذف طرف مقابل، قدرت را در انحصار خود درآورند. خاموش کردن
احمد زیدآبادی در کانال شخصی خود با عنوان دیدگاهی متفاوت نوشت: دو سر افراطی زنجیره خرابکاران و حامیان وضع موجود، به جای انکار یکدیگر، به نیروهای مهاجم خارج از چارچوب خود روی آورده اند که آنها را «قدرت میانه» می نامند.
خیلی غیر طبیعی نیست. زیرا این اتفاق در طول مبارزات سیاسی دوقطبی رخ می دهد.
در یک محیط دوقطبی، نیروهای هر دو قطب می خواهند اطمینان حاصل کنند که هیچ واسطه و قدرت میانی در جامعه وجود ندارد تا بتوانند با خیال راحت درگیر شوند و به عقیده خود با کشتن و حذف طرف مقابل، قدرت را در انحصار خود درآورند. خاموش کردن
بنابراین نیروهای خارج از این دو قطب برای هر دو آزاردهنده هستند و باید به عنوان مالکیت، طرد، محکوم و وابسته به قطب مخالف معرفی شوند.
با این حال، قدرت‌های میانی با توجه به ویژگی فرهنگی، مدنی و فکری خود عموماً تندخو و به عبارت دیگر نارنجی هستند. آنها طاقت توهین ها و اتهامات ناروا و ناروا را ندارند و با حسی عمیق از ناامیدی و اندوه صحنه را ترک می کنند حتی حامیان این دو قطب متضاد هم خون یکدیگر را خواهند ریخت تا جایی که یکی از آنها تمام شود!
مایه تاسف است که ملت و دولت در زیر چنین خونی چنان قربانی می شوند که ممکن است قرن ها پشت نکنند و یا به کلی از چرخه تمدن بشری خارج شوند.
هرگونه اقدام پیشگیرانه و ایجاد دست اندازها در مسیر این خونریزی توسط هر نیروی اجتماعی ارزش تحمل میلیاردها نفرین و تهمت و توهین را دارد اما متاسفانه احتمال موفقیت آن معمولاً اندک است مگر اینکه خداوند رحمت کند.

الوی الوی*وام دهنده به ایران!

————————

* Eloi Eloi Lemma Sabagtani – گویی آخرین کلمات مسیح بر روی صلیب این بود: خدایا، خدایا، چرا مرا ترک کردی.