پاسخ وزارت امور خارجه به قطعنامه احتمالی شورای حکومتی علیه ایران: ردپایی از رژیم جعلی صهیونیستی وجود دارد/ پاسخ متناسبی خواهیم داد
بنیانگذاران این قطعنامه باید بدانند که هر طور که این قطعنامه را به صورت فرمی ارائه کنند، ما آن را رد می کنیم و از همه اعضای شورای حکام خواسته ایم نسبت به نیات رژیم صهیونیستی هوشیار باشند و بنیانگذاران قطعنامه رای منفی دادند. این قطعنامه راهش را باز نگه دار