وزارت راه: تهدید مستاجران تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد
در صورتی که مستاجر در مدت اجاره قبلی با تشخیص مقام قضایی (هیئت حل اختلاف) به انجام وظایف خود در موعد مقرر اقدام نکند و یا افزایش اجاره بها به مبلغی معادل مبلغ مورد قبول نباشد. درصدهای مورد توافق مستاجر، مسکن پذیرفته می شود. واحد باید توسط مستاجر تخلیه شود.