وب سایت سردبیرمجید رضائیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر روزنامه نگاری: هر کدام از این رسانه ها در انتخاب سردبیر تفاوت های خاص خود را دارند. مجید رضائیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه روزنامه نگاری، در این متن به ویژگی های مشترک سردبیران فارغ از هر رسانه ای می پردازد.