همه چیز درباره برندگان نوبل ۲۰۲۲ چرا رئیس سابق فدرال رزرو جایزه نوبل اقتصاد را برد؟


مزیت اصلی جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۲ این است که نه تنها چارچوبی برای درک نیاز اقتصاد به بانک ها، نقاط ضعف آنها و چگونگی کاهش این ضعف ارائه می دهد، بلکه ایده هایی را نیز پیشنهاد می کند که در بحران مالی ۲۰۰۸ کارساز بودند.

همه چیز درباره برندگان نوبل ۲۰۲۲ چرا رئیس سابق فدرال رزرو جایزه نوبل اقتصاد را برد؟ اولین بار در اخبار تجارت ظاهر شد.