هشدار پلیس به شهروندان: از مراجعه به لینک های پرداخت درگاه های بانکی در فضای مجازی خودداری کنید.
افراد جهت جلوگیری از سرقت یا هرگونه سوء استفاده از اطلاعات کارت بانکی، هرگونه واریز وجه مربوط به پیشنهادات را به شماره حساب های هیئات مذهبی و موسسات خیریه معتبر و شناخته شده انجام دهند و از مراجعه به لینک های پرداخت درگاه بانکی منتشر شده در فضای مجازی خودداری کنند.