نحوه دریافت را اعلام کنید "پول" از والدین هنگام ثبت نام مدارس
به مدیران اطلاع داده ایم که حتی اگر در زمان ثبت نام از والدین کمک بگیرید و ما متوجه شویم و شخصی از شما شکایت کند، باز هم متخلف محسوب می شوید.