نتیجه معکوس فشار بانک مرکزی/ پرداخت وام در بانک ها متوقف شد؟


بانک مرکزی به بانک ها هشدار داده است که هیچ گونه سپرده ای را به عنوان وثیقه نقدی برای بازپرداخت وام نگیرند. اما تحقیقات نشان می دهد که برخی بانک ها در پاسخ به این فشارها بازپرداخت وام را متوقف کرده اند.

فشارهای بانک مرکزی نتیجه معکوس دارد/ پرداخت وام در بانک ها متوقف شده است؟ اولین بار در اخبار تجارت ظاهر شد.