معرفی کتاب سنجش پایداری مدل ها و شاخص ها


کتاب «ارزیابی پایداری مدل‌ها و شاخص‌ها» نوشته دکتر. مریم روپاتی، عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات و فاطمه رضایی، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، منتشر شده توسط انتشارات جهاد دانشگاهی.

معرفی کتاب سنجش پایداری مدل ها و شاخص ها

این کتاب با هدف ارائه مدل یکپارچه پایداری شهری و ارائه مدل های کاربردی و روش های مدل سازی در ارزیابی پایداری (ارزیابی پایداری) در پنج فصل تنظیم شده است.
ارزیابی پایداری به عنوان یک فرآیند سازگاری نقش مهمی در تسهیل و ارائه برنامه ریزی یکپارچه ایفا می کند و ابزاری است که تمامی جنبه های انسانی و زیست محیطی توسعه را پوشش می دهد. ارائه رویکردها و مدل‌های کمی و تلفیقی گام‌های مؤثری را برای تعیین وضعیت فعلی سکونتگاه‌ها به سوی آینده‌ای پایدارتر با توجه به بحران‌های زیست‌محیطی آتی ارائه می‌دهد.
این کتاب به عنوان منبع پیشنهادی برای عناوین آموزشی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم و مهندسی محیط زیست – آمایش و آمایش سرزمین نوشته شده است.