مطلع: فرودگاه مشهد از ابتدا گواهی فرودگاهی نداشت/ هواپیما در گرما با حداکثر مسافر و بار پرواز نکند.
مقام آگاه: باید توجه داشته باشیم که علت انفجار لاستیک هواپیما در فرودگاه مشهد تنها یکی از عوامل باند فرودگاه نبوده و سازمان یک سری عوامل و اتفاقات را بررسی کرده است و اتفاقات یک سری عوامل و اتفاقات است. نمی تواند یک عامل واحد داشته باشد.