مرکز توانبخشی: طرح عفاف و حجاب را در اتحادیه ها تدوین کردیم. پس از جمع بندی به وزارت کشور ارسال می کنیم
سخنگوی توانبخشی مشاهیر: متأسفانه صدا و سیما در حوزه فرهنگی بسیار ضعیف است و با توجه به قانون عفاف و حجاب در ادارات هنوز هیچ برنامه ای برای معرفی قانون و رفع ابهام و شبهات نداشته است. همچنین به دلیل درخواست های مکرر رسانه ملی بستری برای این امر فراهم نکرد.