مراقب زبان انگلیسی باشید، خطرناک است!
مرحله کاهش لهجه و یادگیری زبان انگلیسی تجاری بدون انگیزه اقتصادی قوی امکان پذیر نیست. ناامنی روانی داشتن لهجه آن را به کالایی قابل فروش تبدیل می کند. (شما پول خرج می کنید تا یاد بگیرید که انگلیسی صحبت کنید به روشی که انگلیسی بومی و انگلیسی انجام می دهند.)