مدیر عامل دخانیات: مسن ترین مافیای تنباکو / سن سیگار کشیدن ۱۳ سال است
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به پیچیدگی کار در شرکت دخانیات، با بیان اینکه به شدت مخالف افزایش مصرف دخانیات و همچنین کاهش سن استعمال دخانیات هستیم، تاکید کرد: جای تعجب و نگرانی است که سن استعمال دخانیات در کشور ما به ۱۳ سال از ۲۰ سال رسیده است.