مدیرکل زمین شناسی اهواز: کانون های گرد و غبار خوزستان به مواد رادیواکتیو آلوده نیستند.
علی اژدری: بررسی مقادیر بیولوژیکی مربوط به رادیواکتیویته ایزوتوپ‌های رادیواکتیو نشان می‌دهد که خطر رادیواکتیو بر ساکنان مناطق نمونه‌برداری تأثیری نمی‌گذارد، به این معنی که در این ذرات اورانیوم ضعیف شده وجود ندارد و در مکان‌هایی که تشعشع می‌شود، خطری وجود ندارد. بالاتر از استاندارد است.