مدیرکل بنادر: کشتی ایرانی توقیف شده در یونان آزاد شد
علی اکبر صفایی: در حال حاضر برای توسعه و نوسازی ناوگان نیازمند ساخت و خرید سالانه ۱۵۰ فروند کشتی هستیم تا تجارت دریایی کشور پویا بماند. کشتیرانی ملی نیز یکی از ابزارها و مولفه های اقتدار جمهوری اسلامی ایران است که باید توسعه یابد.