محسن غریبان: مردم بیان می کنند که این نظام، نظام روحانیت و آخوند است/ هر اقدامی از سوی حکومت و حکومت به روحانیون نسبت داده می شود.
کارشناس دینی: امروزه مسائلی مانند گرانی و فشار اقتصادی از جمله مشکلات و گرفتاری های مردم است که گاهی مراجع در این باره نکاتی را مطرح کرده و به آنها گوشزد می کنند. اگر سیاست و سبک و مسلک ادامه پیدا کند، مردم با روحانیت و روحانیت با مردم خواهند بود.