ما شاهد دستور قضات و دستگاه های امنیتی به حجاب و عفاف هستیم
محسنی آجی گفت: اگر حجاب داشته باشد یا نداشته باشد، چه حجابش کم باشد و چه ضخیم، سر جایش است. اما چه کسی به دنبال گسترش فحاشی است مهم ترین آنهاست. رئیس دادگستری: قضات، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی باید به دنبال کشف اقدامات سازمان یافته برای ترویج فحاشی، فحاشی و ابتذال باشند.