ما تابع جدیدی به نام تخلیه مستاجر را می بینیم
داستان با تصویری که روی یک غرفه مخابرات نوشته شده بود شروع شد: «تخلیه مستاجر»، دو کلمه و یک شماره تلفن. هیچ کس نمی دانست این عکس واقعی است یا نه، اما متاسفانه آنچه در عکس دیدم واقعی بود. شماره تلفن روی دیوار خاموش است، اما علی-م که یک بنگاه معاملات ملکی دارد، می گوید: «در حال حاضر شماره تلفن آنها زنگ می زند و جواب نمی دهند، اما چند روز پیش یک نفر آمد اینجا و پیشنهاد همکاری داد. او از من خواست چند مالک را که با مستاجران خود مشکل دارند معرفی کنم.