قالیباف: ترس از تصمیم گیری و هزینه در بین مدیران وجود دارد
قالیباف با بیان اینکه چالش کنونی پیش روی کشور حکمرانی است، خاطرنشان کرد: نحوه حکمرانی، اداره، نظام اداری و اجرایی چالش های جدی برای کشور ایجاد کرده است که باید با آن مواجه شد. بنابراین باید به سمت حکمرانی متعالی حرکت کنیم تا بتوانیم از توانمندی های کشور استفاده کنیم.