فیلم| روایت یک کار آتش به اختیار فرهنگی در بامِ بام ایرانفیلم| روایت یک کار آتش به اختیار فرهنگی در بامِ بام ایران