فروش نان هوشمند (عکس)
آغاز نصب کارتخوان هوشمند نان برای مبارزه با قاچاق آرد در ۱۵۰۰ نانوایی در استان کرمانشاه به عنوان ششمین استان در اجرای طرح هوشمند حمایت از نان. در این طرح افراد می توانند در صفحه مربوطه و با تایید قیمت های خرید کار، نوع نان را انتخاب کنند.