فرسودگی ۱۹ درصدی مدارس دولتی/آمار وزیر به روز نشد؟ – اخبار تجارتفرسودگی ۱۹ درصدی مدارس دولتی/آمار وزیر به روز نشد؟ – اخبار تجارت