فرزند آیت الله بهشتی: پدرش مخالف اجبار است و با روسری از اقناع حمایت می کند.
علی رضا بهشتی: پذیرش حجاب ابتدا باید به تدریج به یک باور تبدیل شود و سپس انتخاب فرد. فضای مردم در فدراسیون انجمن‌های اسلامی دانشجویی اروپا و آمریکا به حدی بود که دانشجویان دختری که خانواده‌هایشان سابقه مذهبی چندانی نداشتند، به آنجا رفتند و به تدریج حجاب را انتخاب کردند و نگه داشتند. حجاب غیرانتخابی و اجباری نتیجه مطلوبی ندارد.