عکسی تاریخی از لحظه ترورِ یک رهبر سیاسی
عکسی تاریخی از لحظه ترورِ یک رهبر سیاسی