عکاسی که اجساد متلاشی شده را در خواب دید / تصاویری با مهر مخفی!
عکاس گفت وقتی از فیلمبرداری این صحنه به خانه برگشتم برای خرید بیرون رفتم و دقایقی در صف مرغ خوابیدم و در خواب احساس کردم در بین همین اجساد هستم و اجساد را در حال فرو ریختن دیدم. مطمئناً این افراد درگیر چنین ماجراها و موقعیت هایی می شوند، اما باید آرام آرام روحیه خود را تقویت کنند.