علم الهادی: مالیات جز پنجم و زکات مبنای قانونی مستقلی دارد/ هر که مالیات ندهد مانند کسی است که به جیب مردم می رسد و دزدی می کند.
علم الهادی: از وزیر اقتصاد تقاضا داریم که واحد فقه قراردادها و معاملات را در وزارت اقتصاد ایجاد کند تا اقتصاد چه در حوزه بانکی و چه در حوزه مالیاتی با سرعت بیشتری به سمت مبانی اسلامی حرکت کند. افزایش ذائقه مردم در اقتصاد اسلامی