علت بارندگی شدید در تابستان چیست؟
یکی از اعضای هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد گفت: گسترش کم فشار در جو پایینی بالاتر از میانه به جنوب ایران، همراه با جابجایی شمالی سمت پرفشار منطقه استوایی. انتقال مقدار زیادی رطوبت از دریاهای جنوب شرایط مناسبی را برای بارندگی فراهم می کند که باعث ایجاد رگبار شدید باران در ایران شده است.