صدام و تبعیدش
رئیس اطلاعات [اطلاعات] عراق در زمان صدام حسین: در اردیبهشت ۱۳۶۵ با حمله نیروهای ایرانی به نیروهای ما در منطقه مهران، نبردی معتدل در گرفت. ایرانی ها به اهداف ساده ای رسیدند اما ما را آزرده خاطر کردند. زیرا این روند اندکی پس از نبردهای خونین برای سقوط آل فاو اتفاق افتاد.