شهر یاران و غبار مردمان خوب این دیار/ مهربانی کی آمد، شهریان چه شد؟


ندیدیم یاران چی شد؟
بالاخره دوستی کی آمد، عشاق چه شد؟

آب حیوان تاریک، خزر فرخ بیگ کجا؟
چه شد خونی که از غلاف گل باد بهاری می چکید؟

هیچکس نمی گوید یاری حق دوستی داشت
چه بر سر دانشمندان آمده، چه بر سر دوستان آمده است؟

لالی سالهاست که از معدن موروت برنگشته است
آفتاب و باد و باران چه شد؟

شهر دوستان و سرزمین مردمان خوب این کشور بود
شهران که به طیبه آمد چه شد؟

آنها ایده موفقیت و عزت را وسط انداخته اند
هیچکس به میدان نمی آید، شوالیه ها چه شدند؟

صدها هزار گل شکوفه دادند و فریاد مرغ بلند نشد
عندلبن چه شد، حضران چه شد؟

آیا گل شما را خوشحال می کند مگر اینکه بخور بخورد؟
هیچکس طعم شکر را ندارد، مگساران چه شد؟

حافظ اسرار الهی، هیچکس نمی داند، خمش
می‌پرسید چه کسی بر سر آن دوران آمده است؟