شهرداری تهران: روزگاری که عده ای کلاه می گذاشتند گذشته است
داوود گدرزی: برخی از این موانع مربوط به سوء مدیریت، موانع نادرست و ساختارهای معیوب است که بیش از آنچه تصور می شد، نظام را پیچیده کرده است. البته، بوروکراسی های اضافی که باعث ایجاد فساد و سوء رفتار نیز می شود، می تواند شانس خدمت را کاهش دهد.