شعاع درد من را در درد ضرب کنید


شعاع درد من را در درد ضرب کنید
میزان رنج من را حساب می کنی؟

محیط شکسته قلبم را بکش
خطوط خنده منحنی را از بین ببرید

طنین نام من را موریانه ها خواهند خورد
مرا با هر نام دیگری صدا کن

من به منطق منسوخ مرگ می خندم
مگر اینکه من را متقاعد کنید

در سکون یخ زده، قبل از تبدیل شدن به سنگ
مرا در نفس عشق ذوب کن

به جز اصرار من
در فری که جیغ می کشد ذوب می شود

فصاحت غم من منتشر می شود
اگر به سکوت من پیامک بدهید