شروع به پرداخت کمک معیشتی به ۵۰۰۰ قربانی بدون شغل و درآمد
بنیاد شهید بله: خوشبختانه با کمک دولت و مجلس میزان حقوق والدین شهدا و کمک معیشتی جانبازان حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است و در صورت افزایش حقوق پرستاری نیز تامین منابع با مشکل مواجه است. برای این افزایش ۵۳ درصد خواهد بود