سید محمود دایی. با دوستان ماروت، با دشمنان مدارا
روابط دوستانه آقای محمود دعایی با طیف های مختلف فکری و سیاسی از ایشان یک سیاستمدار متفاوت ساخته بود، در حالی که کاملاً به نظام و انقلاب وابسته بود، تا حد امکان برای دیگران وقت می گذاشت و یا حداقل به صحبت ها گوش می داد و حضور داشت. حداقل به آنها تشییع جنازه؛ کسانی که او را نمی‌شناختند با یک روحانی با خلقیات متفاوت مواجه شدند. در این یادداشت برخی از خصوصیات مدیر فقید سیا ذکر شده است. هر کس تا می تواند غصه بخورد، اندوه را زیاد نمی کند…