سه سران کشورها برای مقابله با ناآرامی های اخیر دیدار می کنند


توسعه تعاملات قوای سه گانه و هم افزایی همه ارکان نظام حکومتی در جهت برون رفت از مشکلات موجود و پیشرفت در کشور از مهمترین دستور کارهای نشست سران سه قوه بود.

مقاله دیدار سران سه کشور برای مقابله با اغتشاشات اخیر اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.