سرمایه بیمه پاسارگاد افزایش یافت/ بال های ثروت برای پذیرش ریسک های بالاتر باز شد


سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد بر اساس جلسه امروز هیئت مدیره شرکت و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰ از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه و مطابق با مجوزهای مرکزی افزایش یافته است. . سازمان بیمه و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.

سرمایه بیمه پاسارگاد افزایش یافت/ بال های ثروت برای پذیرش ریسک های بالاتر باز شد

سرمایه بیمه پاسارگاد از ۳۰,۶۱۸,۰۰۰ میلیون ریال به ۵۸,۱۷۴,۲۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۷,۵۵۶,۲۰۰ میلیون ریال (معادل ۹۰%) سود انباشته (۲۴,۴۹۴,۴۰۰ میلیون ریال) و افزایش اندوخته سرمایه ۸۰,۰۶ میلیون ریال (به مبلغ ۳,۰۶ میلیون ریال).

افزایش سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد بر اساس اصلاح ساختار مالی، احراز شرایط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حفظ ضریب شکوفایی مالی مصوب شد.