سرقت از سالمندان زیر پوشش پرستار سالمند / مجرم: سرقت حدود ۲ میلیارد تومان به همین روش
شاکی به آنها اطلاع داد که چند روز قبل زنی ۳۸ ساله را استخدام کرده بود که برای مراقبت از پدرش که تنها زندگی می کرد، در یک سایت آگهی به عنوان پرستار آگهی داده بود، اما وقتی به خانه پدری رفت. او متوجه وضعیت شد و به خانه بازگشت و بعد با جسد بیهوش پدرش مواجه شد.