سخنگوی آژانس امنیت ملی: رهبران معترضان همچنان در بازداشت هستند
گزارشی از دستگیرشدگان حوادث و اغتشاشات اخیر ارائه شده است. وزیر توضیح داد که برخی از بازداشت شدگان نقش رهبری در شورش ها داشتند. همچنین طی هفته های گذشته تعدادی از افرادی که به دلیل عدم نقش آفرینی فعال در اغتشاشات آزاد شده بودند دستگیر شدند اما سرکردگان اغتشاش گران تا تکمیل پرونده و معرفی به مرجع قضایی در بازداشت به سر بردند.