سخنرانی رئیس صداوسیما با حرم معظم رهبری: کم کاری ها و ناکامی های پیش آمدا ازارخواه مکنم چیست؟
ضریح معطر رهبری در سخنانی با نقد از کار کرد صداوسیما در مجاری دزدی از صندوق امانات بانک ملی فرموند: سیرزنش میچند.