سازمان غذا و دارو: تمامی داروهای موجود در فهرست دارویی کشور تحت پوشش بیمه هستند/ اتباع خارجی نیز مشمول طرح دروار هستند
بهرام هاینا: سه دهک اول جامعه یعنی بیش از ۶ میلیون نفر به صورت رایگان و بدون نیاز به مراجعه حضوری تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند و افراد سایر دهک ها می توانند برای ایجاد پوشش بیمه ای به ادارات دولتی مراجعه کنند، بنابراین شما نگران بیمه پوششی نباشید