سازمان امور مالیاتی: ۷۸۱ گزارش عدم استفاده پزشکان از دستگاه های کارتخوان
تاکنون ۱۱۳ گزارش مهم در رابطه با فرار مالیاتی که مستلزم بازدید میدانی است استخراج و ۳۰ گزارش مهم به ادارات کل مالیاتی ارسال شده و ۸۰ مورد نیز پس از مشاهده اطلاعات ارسال خواهد شد تا بررسی های لازم و قانونی انجام شود. انجام شد. ممکن است اتفاق بیفتد.